MASTER DESIGN: architekti Praha, Olomouc, Ostrava - architektonické studio - logo 2
Pište na atelier@master-design.cz nebo volejte (Po-Pá 8-16) na 910 080 198CZ EN
MENU

Ochranná a bezpečnostní pásma - pro pozemky určené k výstavbě

12. prosince 2016

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou pojmy, které bychom při koupi pozemku či jiné nemovitosti neměli v žádném případě opomenout nebo podcenit

Lukáš Richter
Lukáš Richter
Ochranná a bezpečnostní pásma - pro pozemky určené k výstavbě

Mohlo by vás zajímat

Koupě nemovitosti je proces finančně dosti náročný. A dodatečné zjištění skutečnosti, že polovinu stavební plochy „okupuje“ ochranné pásmo, je opravdu nemilé zjištění, nad kterým srdce stavebníka určitě nezaplesá. Jednou z nejdůležitější věcí před koupí jakékoliv nemovitosti (pozemku či stavby) tedy je si předem zjistit omezení s ní související.

Jak najít spolehlivé informace o pásmech na vašem pozemku

Nejlepšími a nejvěrohodnějšími zdroji těchto informací jsou příslušný stavební úřad a odbor územního plánování. Na těchto úřadech dostanete spolehlivé informace, zda se na konkrétní nemovitost nevztahují nějaká omezení, popřípadě jestli nehrozí to, že si na dané místo někdo omezení bude nárokovat v budoucnu.

Doplňkovým zdrojem informací bývá výpis z katastru nemovitostí, kde můžeme vyčíst, zda se na dané místo nevztahuje například věcné břemeno (ale pozor, ne všechna pásma mohou být věcným břemenem zaopatřena!).


Pokud se dozvíte, že se na danou nemovitost některá omezení vztahují, nezoufejte. Kontaktujte daný orgán, který vám formou písemného vyjádření sdělí, jaká omezení si zde s odkazem na platný zákon či vyhlášku nárokuje a co zde jako majitel nemovitosti můžete či v opačném případě nemůžete provádět.

Pro příklad uvádním citaci podmínek ochranného a bezpečnostního pásma elektrického vedení: „V tomto pásmu je zakázáno bez souhlasu vlastníka vedení stavět a provádět zemní práce, přejíždět vedení těžkými mechanismy, vysazovat v něm trvalé porosty nebo zde uskladňovat hořlavé látky.“

Kdo ochranná a bezpečnostní pásma generuje

Nejčastějším generátorem ochranných a bezpečnostních pásem bývají vlastníci technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektřina, plyn, sdělovací kabely aj.). Dále pak stavby dopravní (komunikace silniční, drážní a letecká), stavby kulturní (památková rezervace, zóna, ..) a v neposlední řadě samotná příroda (les, chráněná území, vodní zdroje aj.).

Orientační výčet velikostí ochranných pásem

Ochranná pásma inženýrských sítí

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace

 • Průměr potrubí do 500 mm - pásmo 1,5 m,
 • průměr potrubí větší než 500 mm - pásmo 2,5 m,
 • průměr potrubí 200 mm uloženého ve větší hloubce než 2,5 m - pásmo 3,5 m.

Ochranné pásmo plynovodu

 • Nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky v zastavěném území obce - pásmo 1 m,
 • ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu, ostatních přípojek aj. - pásmo 4 m,
 • technologické stavby - pásmo 4 m od svého půdorysu.

Ochranná pásma vysokého napětí (VN)

 • Nadzemní vedení
  • U napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně,
   • pro vodiče bez izolace - pásmo 7 m;
   • pro vodiče s izolací základní - pásmo 2 m;
   • pro závěsná kabelová vedení - pásmo 1 m;
  • u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně,
   • pro vodiče bez izolace - pásmo 12 m;
   • pro vodiče s izolací základní - pásmo 5 m;
  • u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně - pásmo 15 m,
  • u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně - pásmo 20 m,
  • u napětí nad 400 kV - pásmo 30 m,
  • u závěsného kabelového vedení 110 kV - pásmo 2 m,
  • u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence - pásmo 1 m.
 • Podzemní vedení
  • Vedení do napětí 110 kV včetně - pásmo 1 m,
  • vedení s napětím nad 110 kV - pásmo 3 m.
 • Elektrická stanice
  • Venkovní elektrické stanice a stanice s napětím větším než 52 kV - pásmo 20 m,
  • stožárové stanice a věžové stanice od 1 kV do 52 kV - pásmo 7 m,
  • kompaktní a zděné elektrické stanice od 1 kV do 52 kV - pásmo 2 m,
  • vestavěné elektrické stanice od obestavění - pásmo 1 m.

Ochranná pásma vodních toků

 • S jezovým vzdutím na břehu odběru minimálně v délce 200 m nad místem odběru proti proudu, po proudu do vzdálenosti 100 m nebo k hraně vzdouvacího objektu a šířce ochranného pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje minimálně jednu polovinu jeho šířky v místě odběru,
 • bez jezového vzdutí na břehu odběru minimálně v délce 200 m nad místem odběru proti proudu, po proudu do vzdálenosti 50 m od místa odběru a šířce ochranného pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje minimálně jednu třetinu jeho šířky v místě odběru.

Ostatní ochranná pásma

Ochranné pásmo silnice

 • 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky s jinou pozemní komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku,
 • 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy,
 • 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy.

Ochranné pásmo železnice (dráhy)

 • U dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy,
 • u vlečky 30 m od osy krajní koleje (u vlečky v uzavřeném prostoru provozovny se ochranné pásmo nezřizuje).

Ochranné pásmo lesa je 50 m.

3 příklady z praxe

Skrytý vodní tok

Mnohdy nás navštěvují klienti, kteří ani nemají ponětí o tom, že na jejich nově nabytý stavební pozemek nějaké ochranné pásmo zasahuje, či skrz něj dokonce prochází sítě technického zařízení. Tyto sítě jsou většinou podzemního charakteru bez zjevných vizuálních náznaků. Jako příklad mohu uvést investory, kteří nabyli pozemek v podhůří Beskyd.

Na pozemku jsme provedli vizuální průzkum. Pozemek byl rovinatý, po západní hranici lemován náletovou zelení v plytkém příkopu ne hlubším než 30 cm. K této hranici byl na základě požadavků klienta architektem přisazen nově navržený rodinný dům. Během průběhu inženýrské činnosti však nastaly komplikace.

Odborem životního prostředí jsme byli upozorněni, že daná stavba zasahuje do ochranného pásma vodního toku a v takovém místě nám postavit rodinný dům nepovolí. Nakonec se ukázalo, že plytký příkop, jež byl zarostlý hustou náletovou zelení, byl ve skutečnosti vyschlé koryto potůčku.

Nic na tom, že zde již pár let voda netekla, neboť území novou výstavbou změnilo svůj charakter. Na tuto skutečnost jsme se snažili odbor poukázat. Starší mapy, ve kterých byl „potůček“ zaznačen, mluvily dle úředníků za vše a dům jsme museli nakonec posunout.

Problémy s plynovodem

Dalším příkladem může být situace, kdy si klient koupil pozemek 100 metrů od nejbližšího plynového řádu. Počítal s tím, že vybuduje delší plynovou přípojku a dům, který mu navrhneme, bude plynem vytápět a zároveň na něm i vařit.

Vše šlo jako po drátkách. Přípojka plynu byla naprojektována, začala inženýrská činnost. V prvním sledu se nám však ozvaly plynárny, že na takto dlouhou plynovodní přípojku nepřistoupí a po investorovi vyžadují protáhnout stávající plynový řád a na něj se teprve napojit. V druhém sledu se ozvalo město, jakožto vlastní dopravní infrastruktury, že povrch účelové komunikace okolo investorova pozemku je nedotknutelný a striktně vyžadují umístit prodloužení plynového řádu do travnatého pásu mezi vozovku a sousedními pozemky. A zde se vše značně zkomplikovalo.

Jak jsme již psal dříve, plynovod má ochranné pásmo 1 m na každou stranu potrubí a chtíc nechtíc ono pásmo zasahovalo na sousední pozemky. Se sousedy bylo tedy nutno vše zjednat, ošetřit věcnými břemeny (za nemalé poplatky) a jiné. Jak myslíte, že sousedé reagovali na skutečnost, že v budoucnu na jejich pozemek zasáhne ochranné pásmo (byť jen např. 0,5 m) plynovodu, ve kterém skoro nic nemohou provádět?

Klient sousedy dlouho přesvědčoval o souhlasu s tímto záměrem. Nakonec sousedé usoudili, že i oni samotní mohou mít z tohoto užitek a na řád se budou moci sami napojit. Ne ale vždy vše takto může skončit. Stačilo aby jediný soused se záměrem nesouhlasili, roční snažení projektantů a administrativy by přišlo vniveč a klient by musel přejít na jiný, podstatně dražší, typ vytápění, nemluvě o posunu termínu vydaní stavebního povolení.

Ochranné pásmo lesa

Jako poslední příklad si můžeme uvést ochranné pásmo lesa. Dle příslušného zákona (zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon - § 14 odst. 2) smíme od hranice lesa umístit stavbu rodinného domu ve vzdálenosti nejméně 50 m. Tato vzdálenost není určitě malá a mnoho z nás by chtělo mít dům, který je v těsné blízkosti tak hezkého místa jakým les bezesporu je.

Tento zákonem daný odstup však má své opodstatnění. Zaprvé je les a jeho křehký ekosystém díky této vzdálenosti chráněn před člověkem, stavbou a vlivem, který plyne z jejího užívání. Zadruhé jsou stavba a její obyvatelé například chráněni před živelnou pohromou v podobě silného větru, kdy ulomené větve a stromy mohou padat do vzdálenosti několika desítek metrů.

Pokud jste takový pozemek koupili a nyní jsem vás tímto odstavcem vyděsil, nemějte obavy. Z takto nastaveného bezpečnostního pásma lze většinou po posouzení příslušné lesní správy získat výjimku.

Závěrem

Jak bylo v tomto článku shrnuto, nekupujte zajíce v pytli, který může skrývat nemilé překvapení v podobě různých omezení. Ochranná a bezpečnostní pásma nemusí být za každou cenu chápána jako „nutné zlo“. Musí se s nimi počítat a pochopit, z jakého důvodu zde jsou a proč jsou zároveň zakořeněna v naší legislativě.

DiskuzeZasíláte odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).


Jméno
(Povinné)
E-mail (Vyplňte pouze pokud chcete upozornit na odpověď. Nebude zveřejněno.)
Text příspěvku    
odpovědět
Dobrý den,

koupili jsme pozemek a začali jsme vyřizovat projekt s ZD na konci pozemku (přesně na hranici). Projekt se nám od úřadu vrátil s tím, že musíme ZD i plot posunout, jelikož je informoval soused, že tam má 40 cm od hrany plynovou přípojku, kterou tahal jeho otec v roce 93 a že nikde není zanesená. Podle úřadu bychom tedy museli posunout hranici pozemku o 60 cm, které by tak zůstali nevyužity, jelikož bychom tam nemohli postavit ani žádný plot. Je nějaká možnost jak hranici pozemku dodržet? Alespoň s plotem? Děkuji.
odpovědět
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda existuje v zákoně ochranné pásmo, co se týče těžby uhlí. Bytový dům v dědictví (po manželovi) a hned vedle těží uhlí již několik let, ale už se přiblížili opravdu hodně blízko. Můžu říct, že máme dům, koryto kde teče potok (to má tak 2-3metry) a hned za korytem se těží. Nedávno se sesunula půda a zmizela i část lesíka, která zakrývala výhled na lom. Bohužel nyní koukáme přímo na lom. Existuje nějaký odstup od obytné oblasti? děkuji
odpovědět
Dobry den, existuje nejake ochranne pasmo kolem rybnika, ktery vlastni rybarsky spolek?
odpovědět
Dobrý den, bydlím v domě u lesa, který zde stojí již přes 60 let. Bohužel lety zde vyrostly stromy do výše cca. 25m a jelikož jsou ve svahu, naklánějí se a dle mého soudu mě za ohrožují na životě, neboť zde mám trvalé bydliště. Nejbližší strom je ve vzdálenosti 10m od nemovitosti. Lesní správa i orgán Životního prostředí s tím odmítají cokoliv dělat ( prý jsme to tu neměli stavět, jenže tehdy bylo vydáno stavení povolení a les vypadal úplně jinak).
odpovědět
Dobrý den, jaká je výjimka ochranného pásma lesa, který již ve skutečnosti neexistuje? Bývala to před 30. lety lesní škola, nyní už žádný porost není. Děkuji Vaculíková
odpovědět
DOBRY DEN,SE ZAJMEM JSEM PRECETL TENTO CLANEK A RAD BYCH SE ZEPTAL NA JEDNU VEC A SICE---KOUPIL JSEM POZEMEK NA KTEREM STOJI STARA STODOLA-ZEMEDELSKA STAVBA BEZ CISLA POPISNEHO.PRES KOMUNIKACI JE BUDOVA MISTNI ZEMEDELSKE AKCIOVKY----BYVALY PRASECAK--MOMENTALNE TO MA JEDEN MISTNI V PRONAJMU A MA TAM 2 KONE.A TED TEN MUJ DOTAZ ---KOLEM TOHO,,PRASECAKU,,BY MELO BYT OCHRANNE PASMO cca100m,KTERE ZASAHUJE ccaDO POLOVINY MEHO POZEMKU.OTAZKA ZNI ,,ZDA SE DA V TOMTO PASMU STAVET A POKUD MOZNO TAK CO.RAD BYCH RODINNY DOMEK NEBO ALESPON SIDLO FIRMY,MAM MALOU TRUHLARNU,,DEKUJI MOC ZA PRIPADNOU ODPOVED,KAZDA RADA BOBRA . TIKAL VACLAV
odpovědět
Pěkný den, v r. 2013 jsem koupila zahradu, oplocení s části. Ale vede tu cetin hned na počátku moji zahrady 150 m dl. a i když se nechalo zaměřit vedení, plot nám i jen i starý zbourali, že jsme jen asi 40 cm od jejich vedení. Prý je nyní nová vyhláška 1-1,5 m od jejich vedení. Což není kam oplocení stavět, uvnitř pozemku jsou stromy. Posouvat plot? Mohou si při opravě plotu tohle dovolit? Děkuji. Jak se bránit? Volná Věra
odpovědět
Dobrý den, soused parkuje a myje auto u studny.
Jak daleko je vodní ochranný pásmo?
Předem děkuji za vyřízení

S pozdravem
Milena Zikmundová
odpovědět
Dobrý den,
jaké je ochranné pásmo plynovodní přípojky vedené na pozemku, který je platným územním plánem vymezený jako "plocha určená k zástavbě"? Je to také 1m na obě strany, jako tomu je v případě pozemku v "zastavěném území obce"?.
Děkuji za odpověď
odpovědět
Dobry den,zvažuji koupit pozemek cca 3200m2 ,je veden jako stavební pozemek, ale na hranici pozemku je EL.vedeni 400kv můžu cely pozemek oplotit ? Rodinny Dum bych stavěl na druhé straně pozemku, je to Bezpečné?Předem dík.
odpovědět
Dobry den, na stavebnim urade mi bylo receno, ze muj pozemek stoji v ochrannem pasmu kvuli zemedelskemu arealu a jeho chovu dobytka. Je mozne pozadat o zmenu rozsahu pasma a kdyz uz nadale nechovaji dobytek, ale jen opravuji zemedelske stroje? Co je potreba udelat, jaka je sance uspechu a jak nakladna vec to je? Dekuji.
odpovědět
Dobrý den
Jsem předseda SVJ a chtěli bychom provést opravu venkovního pláště budovy při němž je nutné postavit lešení. Jedna strana objektu je orientovaná do zahrady sousedního objektu v jejíž bezprostřední blízkosti se nachází zahrádková kolonie.V jakém pásmu okolo budovy je podle zákona možno postavit toto lešení v případě nesouhlasu majitelů jmenovaných pozemků zahrad. Děkuji za info.
odpovědět
Obec rozprodala stavební pozemky asi 150 m od střediska ZD, které chátralo a chov krav v něm byl utlumen. Nyní začalo ZD kravíny opravovat a stav krav opět navyšovat. Je v předpisech,vyhláškách či zákonech ČR stanoveno hygienické nebo ochranné pásmo,které určuje vzdálenost chlévů od obydlí?
odpovědět
Mame velikou zahradu vlastnikem pozemku je muj otec dcera si chce postavit barak na zahrade otec souhlasi ale pozemek sousedi s vlakovymi kolejemi primo za plotem bude to problem a na koho se meme obratit děkuji pěkně Nováček
odpovědět
pozemk mi končí na hraně silnice 3.třídy jaká musí být vzdállenost od vozovky pro el ohradník
odpovědět
Dobrý den těsně kolem hranice pozemku vede VN vedeni.Jak daleko můžu postavit mobilní domek.Havlík
odpovědět
prosím o sdělení, v jaké vzdálennosti od železniční tratě čimelice písek může být umístěn vodní zdroj ( vrt pro pitnou vodu).

Děkuji za odpověd.

ing.ivan dušek
odpovědět
Dobrý den, potřeboval bych poradit jestli můžu vás poprosit. Koupil jsem si dům a na kraji našeho pozemku mám sloup od Čezu s trafem na sebe, je tam napsáno US PY 1070 22 kV, a pak ještě PY 0733 22/04 kV. , můžete mi prosím poradit kolík má být ochraně pásmo okolo toho sloupu ? Děkuji Nagy Daniel
odpovědět
Dobrý den, koupili jsme zahradu 20 metrů od kravína. Pozemek je určen záměrem pro rekreaci, na pozemku je chatka, kterou bychom rádi ohlásili, ale bylo nám řečeno, že stojí načerno aže v hygienickém pásmu se nemůže noc stavět, jaktože je tedy pozemek určený rekreaci a dala by se stavba chaty v tomto případě povolit? Děkuji za odpověď. Jirka
  odpověděl(a)
Nejlepší volba je napsat dopis, připojit fotky a zaslat na ČEZ pro informaci - DOTAZ jasne formulujte popř. i váš záměr, co chcete stavět nebo upravovat.
odpovědět
Zdavim,musime se pripojit na ČOV a vedeni povede okolo ob.baraku.Jaká minimální vzdálenost musí být potrubí od toho obyt.domu?Prumer potrubi 200 mm
odpovědět
Dobrý den, koupil jsem pozemek a zjistil jsem že místní JZD my orá cca 400m2 pozemku a dobře to z leteckých snímků vědí :) nechal jsem si geodetem vytyčit nivelační body a po pár týdnech my je vesele zorali. Když jsem přišel na návštěvu, bylo my řečeno, že jsem je měl informovat. Pokud chci stavět plot tak že tentokrát chtějí být u zaměřování pozemku a chtějí od zaměření zprávu. Jsem povinný jim předat protokol ? Jak daleko můžou orat (hnojit) půdu od mého plotu ? Děkuji
  odpověděl(a)
nikoli nivelační body, ale vytyčením hranice v terénu dostanete průběh hranice po "lomových bodech" stabilizovaných trvale (mezníkem z plastu nebo kamene) nebo dočasně (kolíkem), pokud potřebujete vytyčovací náčrt atd. Pokud vám vytýčení zničily, zjistětě kdo oral jmenovitě, SPZ traktoru a máteli fotky a svědky vezměte advokáta, který vám vymůže škodu, která Vám vznikla máteli doklad od vytýčení + náklady na AK.
odpovědět
Dobrý den před pár lety jsme koupili domek u lesa,avšak z druhé strany domku má pozemek soused,pouze pastva jeho pozemek je zakreslen až do našeho domku nevím jak k tomu mohlo dojít že, geodezie může udělat takovou pitomost.Soused trvá na tom že,pozemek je až k domku tudíš by jeho koně co má na pastvě koukali k nám do obýváku.Je ze zákona daná vzdálenost plotu od domu nebo to mám řešit soudní cestou děkuji za opověd.
  odpověděl(a)
romča
odpovědět
Zdravím.
Mám dům na hranici pozemku. Soused má povolenou neveřejnou účelovou komunikaci k zamýšlené výstavbě dvou rodinných domů. Tato komunikace vede těsně kolem mého domu a tvoří ji vydlažděná plocha. K těmto 2 domům chce přivést plynové potrubí, které povede podél mého podsklepeného domu. Můj dotaz zní: jaká musí být minimální vzdálenost potrubí od mého domu? Bude to potrubí od regulátoru tlaku s měřičem spotřeby k těmto domům.
Děkuji za odpověď. Stanovský
  odpověděl(a)
před stavbou a v průběhu stavby si vše foťte, zaznamenávejte zejména praskliny, kdy, kdo, co a vezměte si svědky sousedy a rodinu čím více tím lépe ....... škody musíte zdokumentovat a případně vymáhat škodu .... důkazní břemeno je na Vás.
odpovědět
Dobrý den,soused začal stavět drátěný plot na hranici pozemku kde po celé dálce vede sdělovací kabel(nenechal si ho vytyčit).Mám tedy dotaz zda musí dodržet ochranné pásmo a plot posunout?
odpovědět
Zdravím Vás, chci Vám jen říci, že když máte pozemek napr. trvaly. tr. porost nebo Ornou půdu a na ni rostou vysoké stromy i náletové rostliny a na cuzk. je to zmíněná orná půda nebo trvalý tr. porost tak můžete dům stavět i mezi těmito stromy nebo přímo u nich.. nejedná se totiž o les a ochranné pásmo 50 metru v tomto případě neplatí. Není to oficiální les. Samozřejmě musí být pozemky stavební.. kdyby nebyly tak tam můžete mít pouze chatu do 25 m2 zastavěné plochy, ale bez základu jen např. na žel. pražcích.
odpovědět
Dobrý den, zrovna řeším stavební pozemek v blízkosti lesa do 50m. OŽP tvrdí, že budoucí stavba musí být minimálně 30m od okraje lesního pozemku. Nemusí OŽP odůvodnit proč na tom trvá? Lesní zákon mluví pouze o vydání souhlasu, nikoli o povolování výjimky (v lesním zákonu žádné ochranné pásmo není, jen povinnost získat výjimku). Tedy, aby nevydal souhlas musí to přece odduvodnit, ne? Navíc tam 50let stála budova a před asi 6ti lety obec nechala vypracovat územní plán ve kterém stavební pozemek byl veden a schválen. Máte s tím zkušenosti? Děkuji.
Andrea Hrdinová - MASTER DESIGN
 Andrea Hrdinová odpověděl(a)
Dobrý den, pásmo široké 50 m od okraje lesa, je území, ve kterém, když chcete umístit a povolit stavbu, potřebujete souhlas (resp. výjimku) orgánu ochrany lesa. podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona. Ještě jsme se nesetkali s tím, že by úřad odůvodňoval, proč zvolil zrovna tu a tu vzdálenost. Ani si nemyslíme že by to bylo jeho povinností. Naopak není jeho povinností Vám udělit souhlas s umístěním stavby ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa. Setkali jsme se s různými podmínkami orgánu ochrany lesa, dle úředníka a místních poměrů, např. 10 m, 20 m, 30 m, vzdálenost rovná výšce stromů apod. Je to ochrana nejen lesa, ale také Vašeho majetku. Stavba, která na pozemku kdysi stála, mohla být černou stavbou a nebo v době, kdy se stavěla, les v blízkosti vůbec nebyl, případně platila jiná legislativa.
  odpověděl(a)
Děkuji. Níže dávám odkaz trošku jiný názor, kupodivu je to sám úředník. O žádnou výjimku nejde, v lesním zákonu žádné ochranné pásmo není ani zákaz umístění stavby v blízkosti lesa. Pouze nutnost získat souhlas. Tudíž by musel úředník mít důvod proč nesouhlasit a pokud má důvod, měl by to odduvodnit. To, že zvyklost úředníků je jiná neznamená, že postupují souladu se zákonem. Podmínky klást může, většinou jde o zbaveni majitele lesního pozemku odpovědnost za škodu atd.
http://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/zivotni-prostredi/lesy/28899-souhlasy-s-umistenim-staveb-do-50-metru-od-okraje-lesa-kontra-nesouhlasy.html
Andrea Hrdinová - MASTER DESIGN
 Andrea Hrdinová odpověděl(a)
Děkujeme Vám za upozornění. Ještě jsme to pověřovali a máte pravdu, že nesouhlas už nyní musí odůvodnit. V souvislosti s novelou stavebního zákona 2018 se změnila příslušná ustanovení správního řádu tak, aby nově závazná stanoviska obsahovala jak závaznou část, tak odůvodnění, v němž má dotčený orgán uvést také důvody, o které stanovisko opírá, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení (§ 149 odst. 2 správního řádu, ve znění novely). "Ochranné pásmo" lesa není sice stanoveno lesním zákonem, ale je obvykle vymezeno územním plánem.
  odpověděl(a)
Andrea Hrdinová: děkuji a Vy jste pomohla mně -nevěděl jsem; že správní řád se změnil.
odpovědět
Dobrý den
Mám pozemek o celkové délce 90m a je rozdělen na 60 a 30 m. Pozemek je kolmo k osy dráhy delší sní susedi . Rozumým tomu správně ze ked postavíme dům na menším pozemku co bude vzdáleny od tratě min 60m tak nemusíme Zadat o povolení stavby ? Proste sa bude postupovat stejně Ako na běžném pozemku ne v blízkosti železnice ? Dekuju
Andrea Hrdinová - MASTER DESIGN
 Andrea Hrdinová odpověděl(a)
Dobrý den, pokud umístíte dům mimo ochranné pásmo dráhy, pak by po Vás stavební úřad neměl požadovat vyjádření (souhlas) správce dráhy. Mělo by se tedy postupovat jako na "běžném pozemku - ne v blízkosti železnice". Hygienická stanice by po Vás ale mohla požadovat hlukovou studii nebo hlukové měření. Doporučujeme obrátit se na příslušný stavební úřad a poradit se, čí vyjádření / stanoviska / souhlasy po Vás bude požadovat pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení.
odpovědět
Jak daleko mohou být vysázeny stromy od STL plynovodního rozvodu.
Aby to nepřekáželo kořenům stromů a aby na to někdo časem nemohl
upozornovat .
Andrea Hrdinová - MASTER DESIGN
 Andrea Hrdinová odpověděl(a)
Dobrý den, v tomto případě doporučujeme oslovit přímo plynárny a požádat je o vyjádření k existenci sítí. Ve vyjádření budou uvedena konkrétní omezení v ochranném pásmu plynovodu.
odpovědět
Dobrý den, soused mi nepovolí stavbu plotu mezi na hranici mezi našimi pozemky. Musím tedy realizovat plot na svém pozemku, Bude po výstavbě plotu existovat u toto plotu nějaké ochranné pásmo z důvodu údržby plotu ?? A nebo musím plot posunout tak aby ochranné pásmo z dúvodu údržby, leželo na mém pozemku ??
Andrea Hrdinová - MASTER DESIGN
 Andrea Hrdinová odpověděl(a)
Dobrý den, Váš nově vybudovaný plot nebude mít ochranné pásmo. V praxi běžně umisťujeme oplocení tak, aby ani svou základovou konstrukcí nezasahovalo na sousední parcelu a aby tedy leželo celé na parcele investora. Pokud chcete z nějakého důvodu zajistit přístup k Vašemu plotu, třeba pro účely údržby, i z druhé strany, doporučuji nechat mezi hranicí Vaší parcely a plotem větší odstup. Není to ale požadováno.
odpovědět
Pěkný článek, děkuji.
Chtěl bych se zeptat na ochranná pásma produktovodů, kterou vyhláškou se řídí a co vše je v tomto pásmu zakázáno.
Děkuji
Aleš
Lukáš Richter - MASTER DESIGN
 Lukáš Richter odpověděl(a)
Dobrý den, zde Vás odkážu na dokument, který vydal Ústav územního rozvoje http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/limity-vyuziti-uzemi/3-5-20170701.pdf . Problematika ochranných pásem produktovodů je poněkud složitější, a proto bych Vám doporučoval zjistit správce daného vedení (sdělí příslušný stavební úřad) a vést s ním jednání - existuje možnost výjimek, úlev (toto ale opět s koordinací stavebního úřadu).
odpovědět
Dobrý den. Měl bych dotaz ohledně ochranného pásma hranic pozemků, kde na jedné straně se jedná o činnost kamenolomu se sousedícím pozemkem. Je někde uvedeno jaká je minimální vzdálenost od stěny kde probíhají trhací práce k sousednímu pozemku. Pročítal jsem horní zákon a zatím jsem nic nenašel. Děkuji za odpověď. Coufal.
Lukáš Richter - MASTER DESIGN
 Lukáš Richter odpověděl(a)
Dobrý den, v tomto případě doporučujeme jednat přímo s příslušným báňským úřadem. Pravděpodobně do toho budou vstupovat i další aspekty, např. jak velký zábor půdy je určen pro kamenolom, způsob těžby a jiné. Dále napoví územní plán obce, který uvádí, zda je pozemek vůbec zastavitelný.
odpovědět
Prosím o informaci o ochranném pásmu nadzemního vedení VVN, těch 30m ve zde uvedených základních informacích se měří na každou stranu od pomyslné osy vedení (stožárů), nebo od posledního vodiče (drátu) vedení? Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den. Kyrian
Lukáš Richter - MASTER DESIGN
 Lukáš Richter odpověděl(a)
Dobrý den, ochranné pásmo se měří od krajního kabelu. Podrobně je toto popsáno v § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přesný rozsah ochranných pásem v zájmovém území zjistíte, pokud si podáte žádost o vyjádření k existenci sítí na provozovatele distribuční soustavy. Mohou se zde totiž objevit i jiná omezení nebo upřesnění.
odpovědět
Dobrý den, přečetl jsem si Váš článek a dost mě zaujal. Chtěl bych Vás poprosit o radu. Pokud mi přes pozemek prochází vysokotlaké potrubí plynu do DN 250, potom je ochranné pásmo 4m a bezpečnostní pásmo 20m od něj na každou stranu. Znamená to, že nejbližší vzdálenost, od které můžu stavět RD je těch 20m, nebo existují i výjimky např. když je plynové potrubí opatřeno chráničkami? Mnohokrát děkuju Paja
Jan Jadrníček - MASTER DESIGN
 Jan Jadrníček odpověděl(a)
Dobrý den, v tomto případě doporučujeme jednat přímo s plynárnami, kde se domluvíte na konkrétním řešení, popřípadě výjimce.

Zaujal vás tento článek?

Podělte se o něj s přáteli.


Nové články do vašeho mailu


Žádný spam. Žádná reklama. Odhlášení kdykoliv.


Lukáš Richter

Lukáš Richter ~ Architekt

Ve firmě mám na starosti vše od samotných návrhů domů až po projekční činnost.

Na práci mně baví především pestrá variabilita zadání, širší rozptyl prací, a také tým, se kterým mám možnost spolupracovat.

Největší pracovní příležitostí pro mne zatím byl jakýkoliv dosavadní projekt. Profesně nevnímám rozdíl mezi zahradním domkem a kongresovým centrem.


Naše projektyJiž se k nám připojilo více než 1800 fanoušků a odběratelů

Žádný spam. Žádná reklama. Odhlášení kdykoliv.