MASTER DESIGN: architekti Praha, Olomouc, Ostrava - architektonické studio - logo 2
Pište na atelier@master-design.cz nebo volejte (Po-Pá 8-16) na 910 080 198CZ EN
MENU

Kontrola stavby - 29 věcí, které si musíte pohlídat

27. prosince 2016

Seznam 29 kontrol, které je dobré na stavbě provést ve spolupráci s osobou dozorující výstavbu.

Michal Janáč
Michal Janáč
Kontrola stavby - 29 věcí, které si musíte pohlídat

Mohlo by vás zajímat

 1. kontrola staveniště – oplocení, porost, stavby a materiál bránící provádění stavby, existence přípojek a měřidel, možnost příjezdu na staveniště, kontrola dokumentace zhotovitele, upozornění na stávající sítě, které by mohly bránit provádění stavby, upřesnit co s vytěženou zeminou, upřesnění výšky založení stavby
 2. kontrola základové spáry – základová zemina, stejnorodost, podzemní a dešťová voda, výskyt trativodu, teplota, počasí, srážky, zkouška zhutnění základové spáry, zemnící pásek, prostupy
 3. kontrola bednění a výztuže stěn – tvar (rovinnost), rozměry, výztuž (umístění, krytí), převázání v rozích, prostupy
 4. kontrola zásypu uvnitř základů – jakost zásypového materiálu, systém hutnění, pozor na větší mocnosti
 5. kontrola ležaté kanalizace a ostatních prostupů – trasy, dimenze, spády, pozice pro svislé potrubí, obsyp pískem
 6. kontrola bednění a výztuže podkladní desky – zásyp (jakost, hutnění), bednění (rovinnost), výztuž (přesahy, spodní krytí, prostupy kanalizace a ostatních instalací s ohledem na radon)
 7. kontrola provádění hydroizolace – hrbolatost povrchu, penetrace, typ hydroizolace, přídržnost v ploše, přetavení spojů, prostupy, provedení u okrajů)
 8. kontrola zásypu vně základů - tep. izolant, drenáž, materiál zásypu, hutnění, výška
 9. kontrola a ověření rozměrů po založení zdiva – rovinnost, rozměry, úhlopříčky
 10. kontrola bednění a výztuže věnců – bednění, výška, tep. izolace, poloha výztuže, krytí, provázaní rohů
 11. kontrola konstrukce stropu před betonáží – bednění, prostupy, výztuž, krytí, kotvení, montážní podepření
 12. kontrola konstrukce krovu – před bedněním (laťováním) – profily a polohy zásadních prvků, spoje a kotvení
 13. koordinace při zaměření oken, dveří s navazujícími profesemi (dodavatel stínění),
 14. kontrola výrobní dokumentace oken - velikost (výška) a členění, otevírání, osazení vzhledem k ostění a sloupům, rozšiřovací profily, pásky, purenity
 15. kontrola osazení oken – výška osazení, soulad s výrobní a prováděcí dokumentací
 16. koordinace před provedením fasády - vysvětlení si důležitých prvků fasády, spárořezů, materiálů a tl. telepných izolací
 17. kontrola podlahového otopného systému – typ potrubí, vzdálenost hadic, kotvení, rozvaděč, propojení s kotlem
 18. kontrola nosné konstrukce schodiště – úložné body, kotvení, výztuž
 19. kontrola před provedením podhledů – instalace, zavěšení
 20. kontrola a vypracování dokumentace zateplení
 21. kontrola oplechování plochých a šikmých střech – okap, žlab a úžlabí, vpusti, atiky, prostupy
 22. kontrola podkladu vylepení izolantu na fasádu – rovinnost, tvar, tloušťky
 23. kontrola fasády před provedením finální vrstvy – perlinka, rošt, kotvení, detail u soklu a střechy
 24. kontrola fasády po provedení finální vrstvy - detaily
 25. kontrola před provedením vývodů světel a zásuvek
 26. kontrola před osazením finálních interiérových obkladů a povrchů – rozsah, materiál
 27. kontrola a koordinace výrobní dokumentace s dodavatelem kuchyňské linky
 28. kontrola přípojek před záhozem – hloubka, spád, pískování, napojení na síť, měření
 29. celková kontrola před přejímkou stavby – zpevněné plochy, oplocení, hrubé terénní úpravy, okapové chodníky

DiskuzeZasíláte odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).


Jméno
(Povinné)
E-mail (Vyplňte pouze pokud chcete upozornit na odpověď. Nebude zveřejněno.)
Text příspěvku    
odpovědět
Dobrý den, na co se zaměřit při posouzení starého domu-objektu který chci koupit a zjistit jaké úpravy bude objekt vyžadovat( střecha, okna, zateplení) a kolik předběžně by úpravy stály aby dům splňoval současné parametry na vytápění, neboť má starý kotel na uhlí-dřevo, který nesplňuje nově vyhlášené třídy.
odpovědět
Dobrý den.

Mohli byste mi prosím říct přesný postup kontroly osazení systémového bednění pro svislé konstrukce ? (kontrola polohy a svislosti)¨

Děkují
Jan Jadrníček - MASTER DESIGN
 Jan Jadrníček odpověděl(a)
Dobrý den, níže uvádím postup kontroly osazení systémového bednění pro svislé konstrukce:
- bednění musí být, pro svou pozici/polohu, přesně osazeno na předem, geodetem nebo stavbou, vyměřené body
- bednění by mělo být provedeno dle kladečského výkresu, který je vypracovaný většinou od pronajímatele bednění (snadno se tak určí i soupis potřebného materiálu)
-bednění ve své dokončené fázi musí být pro svou svislost překontrolováno vodováhou, přiložením vodováhy na vnější část a případně dorovnáno do přesné, svislé polohy
- bednění musí být celkově zabezpečené proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo zborcení, a provedené tak, aby umožnilo postupné odbedňování podle potřeby a to jak ve svých jednotlivých částech, tak i jako celek ( včetně podpěrné konstrukce )
- bednění musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo vyhovující tolerance dokončených konstrukcí
- spáry a spoje mezi bednícími dílci musí být těsné, tj. bednění musí být provedeno tak, aby vlivem netěsností nedošlo k vyplavení jemných složek betonu a aby se neporušil povrch konstrukce
- vnitřní povrch bednění musí být čistý, bez pilin, nesoudržných částí betonu apod., to samé platí i o pracovní spáře
- odbedňovací prostředky (odbedňovací olej) se na vnitřní stranu bednění nanáší celoplošně ve stejnoměrné vrstvě
- bednící montážní vložky a prostupy dočasné i ty, které budou zabetonovány musí být osazeny tak, aby byla zajištěna jejich předepsaná poloha během ukládání betonu a nesmí narušit jeho trvanlivost ani vzhled
- panely je potřeba přesně usadit pomocí páčidla, kotvit jen tolikrát, kolikrát je nezbytně nutné, neobsazené kotevní otvory je třeba před betonáží uzavřít pomocí PVC zátek

Zaujal vás tento článek?

Podělte se o něj s přáteli.


Nové články do vašeho mailu


Žádný spam. Žádná reklama. Odhlášení kdykoliv.


Michal Janáč

Michal Janáč ~ Projekt manažer

Ve firmě mám na starosti aby byli všichni šťastní, ale hlavně vedení společnosti a dohled nad zakázkami. Aby ten kolotoč zákazníků, zaměstnanců, termínů, smluv a realizací fungoval.

Na práci mně nejvíce baví když vidím, jak naši stavbu postaví. Baví mě budovat něco, co je hmatatelné a má hodnotu.


Naše projektyJiž se k nám připojilo více než 1800 fanoušků a odběratelů

Žádný spam. Žádná reklama. Odhlášení kdykoliv.