MASTER DESIGN: architekti Praha, Olomouc, Ostrava - architektonické studio - logo 2
Pište na atelier@master-design.cz nebo volejte (Po-Pá 8-16) na 910 080 198CZ EN
MENU

Autorský a technický dozor vs. stavební dozor

26. května 2016

Vyjasnění toho, jaký je rozdíl mezi jednotlivými dozory, k čemu vlastně který slouží, a o tom, že stavební dozor vlastně nepředstavuje to, co si lidé myslí.

Jan Jadrníček
Jan Jadrníček
Autorský a technický dozor vs. stavební dozor

Mohlo by vás zajímat

Na začátku bych zdůraznil fakt, že pouze jediný z výše uvedených dozorů má právní oporu v legislativě, a to stavební dozor, který se však na stavbách téměř nevyskytuje (důvody jsou popsány níže).

Jedinou zmínkou v zákoně je, že při financování staveb z veřejných peněz musí investor (v tomto smyslu myšleno obec nebo stát) zajistit na stavbě technický i autorský dozor. Jinak řečeno státní zakázky se bez nich neobejdou.

Autorský dozor

Autorský dozor poskytuje servis k projektové dokumentaci poté, co je projekt dokončen a odevzdán.

Kdo autorský dozor může vykonávat

Vzdělání autorského dozoru není v zákoně nijak specifikováno. Může ho však vykonávat pouze autor projektové dokumentace.

K čemu autorský dozor slouží

 • Vysvětluje pracovníkům dodavatele stavby jednotlivé vazby a detaily projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci je možno vyložit si několika způsoby stejně jako třeba knihu nebo film.
 • Vytváří pro stavební firmu další možné detaily nad rámec prováděcí dokumentace (DPS), kterými si stavební firma není jistá.
 • Spolupracuje s investorem při výběru dodavatelské firmy.
 • Pořizuje fotodokumentaci staveb ve všech částech výstavby.
 • Kontroluje průběh výstavby. Je nutné, aby někdo pravidelně na stavbu jezdil a kontroloval, zda se staví správně podle projektu.
 • Komunikuje s úředníky stavebního úřadu, zve je na kontrolní prohlídky a dojednává případné změny.
 • Hlídá respektování podmínek výstavby, které byly stanoveny stavebním úřadem.
 • Asistuje při samotné kolaudaci popřípadě řízeních ze strany stavebního úřadu.
 • Přeprojektování dokumentace na ekonomičtější varianty materiálů, konstrukcí nebo technologií. Jelikož přesnou cenu stavby lze určit až po úplném vyprojektování, může nastat situace, kdy je třeba dům změnit z ekonomických důvodů na popud investora.
 • Částečně nahrazuje dokumentaci zadání stavby dodavateli (DZS). Jde o dílčí úpravy projektové dokumentace na míru konkrétnímu dodavateli stavby.
 • Pořizuje fotodokumentaci a zapisuje do stavebního deníku.
 • Pomáhá při výběru konkrétních zařizovacích předmětů, dlažeb, podlah, barev, atd.
 • Posuzuje, schvaluje a popřípadě sám navrhuje změny a odchylky oproti schválené projektové dokumentaci. Projektová dokumentace nikdy neřeší samotnou stavbu na 100%. Změny a odchylky na stavbě vznikají velice často.

Změny na popud stavební firmy

Můžou například vznikat, když firma používá jiné technologie a postupy, než zamýšlel projektant. A jelikož samotná stavební firma byla vybrána až po zpracování projektové dokumentace, nemohl projektant o možnostech konkrétní firmy nic tušit.

Modelová situace: Stavební firma, která vlastní své bednění je logicky schopna provést některé konstrukce výhodněji než firma, která bednění nevlastní. S tímto však nelze dopředu počítat.

Změny na popud investora

Jako investor, který má během výstavby možnost fyzicky procházet stavbu, můžete změnit svůj názor na různé části stavby. Nejčastěji se však jedná o změny materiálů. Změny ale navrhuje i samotný autorský dozor. Jako podnět může být nový materiál na trhu, o kterém v době projektu nebylo moc známo, nebo během realizace vyšlo na povrch nové efektivnější a ekonomičtější řešení.

V druhé polovině výstavby se při autorském dozoru může angažovat i architekt, který pomáhá s výběrem barev fasády, obkladu, oken, kování, interiérových dveří, zařizovacích předmětů, interiérových prvků, dlažeb a podobně.

Ostatní případy

Ačkoli projektová dokumentace řeší velkou spoustu stavebních materiálů a řešení, neřeší vždy konkrétní výrobce. Ti vzejdou až na základě tendru, jehož podkladem je projektová dokumentace. Pokud se tedy během výstavby ukáže, že je výhodnější a ekonomičtější pro investora změnit danou technologii nebo materiál, je zde autorský dozor, aby tuto změnu naprojektoval a připravil.


Pozor na změny bez souhlasu autorského dozoru (obecně autora). Jsou v rozporu s autorským zákonem a to jak změny vyvolané stavební firmou, tak samotným investorem !!!

Technický dozor

Kdo technický dozor může vykonávat

Vzdělání technického dozoru rovněž není v zákoně nijak specifikováno. Na rozdíl od autorského dozoru se na začátku musí technický dozor s dokumentací seznámit a celou ji prostudovat.

K čemu slouží technický dozor

Jeho práce nespočívá ani tak v kontrole stavby jako spíše v koordinaci stavby tak, aby proběhla bezproblémově a v termínu dle smlouvy o dílo mezi stavební firmou a investorem.

Je to technický poradce a zástupce investora ve věcech smluvních. Podobnou afinitu má právník, který vás zastupuje před soudem (technický dozor vás zastupuje při jednáních se stavební firmou).

Přebírá jednotlivé části díla za investora podpisem ve stavebním deníku nebo v předávacím protokolu. Především pak konstrukce, které budou v budoucnu zakryty a nebude jejich kontrola možná.

U větších a komplikovaných staveb je technický dozor v podstatě neodmyslitelný. U rodinných domů a menších staveb je spíše doporučen.

Technický dozor dále:

 • Kontroluje fakturaci se stavební firmou. Zda stavební firma fakturuje dle smlouvy např. skutečně provedenou práci.
 • Kontroluje a upravuje harmonogram výstavby.
 • Koordinuje proces stavebních prací se stavební firmou tak, aby na stavbě nevznikaly prodlevy.
 • Kontroluje atesty a certifikáty dodaných stavebních materiálů
 • Účastní se kontrolních zkoušek těsnosti kanalizace, střešního pláště a dalších nezbytně nutných kvalitativních zkoušek na stavbě.
 • Vykonává inženýrskou činnost po stavebním povolení (pokud toto nevykonává autorský dozor) např. řeší změny stavby před dokončením se stavebním úřadem, kolaudaci, komunikuje s dotčenými orgány a sousedy atd..
 • Zakresluje změny do stavební dokumentace pro pozdější možnost vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

Modelový případ

Častým případem je již zmíněná změna stavby při její realizaci. Stavební firma navrhne změnu, autorský dozor změnu posoudí a navrhne řešení. Technický dozor pak dohlédne na správnost ocenění víceprací a méněprací dle položkového rozpočtu, zpracuje dodatek ke smlouvě, provede zápis do stavebního deníku, provedené změny převezme předávacím protokolem, a dohlédne, zda se změna správně fakturovala. Stavební firma předává faktury technickému dozoru, ten kontroluje jejich správnost a oprávněnost vzhledem ke smlouvě projektu a položkovému rozpočtu a doporučuje investorovi jejich proplacení nebo vrácení stavební firmě.

Mimo to samozřejmě řeší koordinaci na stavbě a dodržování termínů vyplývajících ze smlouvy o dílo a kontroluje dodané materiály a jejich potřebné atesty, certifikace a zkoušky (např. zkoušky kanalizace), přejímá dokončené části stavby, kontroluje položkový rozpočet a technologické předpisy. Stejně jako autorský dozor se účastní kontrolních dnů. Objem práce technického dozoru je přímo úměrný neschopnosti stavební firmy.

Stavební dozor

Kdo stavební dozor může vykonávat

Stavební dozor musí mít ze zákona VŠ stavebního nebo architektonického zaměření, nebo střední školu stavebního zaměření a 3 roky praxe v oboru.

Jde o nejčastěji skloňovaný termín mezi lajckou veřejností. Nepředstavuje však to, co si lidé pod tímto pojmem představují. Jeho činnost je nejlépe sepsána ve stavebním zákoně 183/2006 Sb.

Ve zkratce se jedná o osobu, která odpovídá spolu s investorem za správné provedení stavby v souladu s právními předpisy u staveb prováděných svépomocí. Ano, skutečně je to osoba vyskytující se pouze u staveb prováděných svépomocí. Ze zákona však vyplývá, že svépomocí se mohou realizovat pouze jednoduché stavby do 150 m2 zastavěné plochy. Proto je stavební dozor spíše pojem než reálně se na stavbách vyskytující se osoba.


Pozor! Jakýkoli dozor z výše uvedených si vždy účtuje kromě hodinové sazby také sazbu na dopravu. Někdy formou hodinové mzdy, nebo ujetých kilometrů. Toto neplatí pro paušálně sjednané dozory, kteří si účtují procento z ceny stavby. Výše zmiňovaný rozsah jednotlivých dozorů se může lišit případ od případu.

DiskuzeZasíláte odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).


Jméno
(Povinné)
E-mail (Vyplňte pouze pokud chcete upozornit na odpověď. Nebude zveřejněno.)
Text příspěvku    
odpovědět
Dobrý den, jsem projektant (OSVČ). Prováděla jsem pro obec PD na stavbu, která je financovaná z veř.zdrojů a prošla dotačním programem. Obec mne požádala o Autorský dozor, ale bohužel nemám autorizaci (projekty mi autorizuje kolegyně).
Za jakých podmínek bych tuto pozici mohla přijmout? Lze smluvně vytvořit pověření mé osoby autorizovanou osobou k výkonu Aut.dozoru nebo bude stačit Autorský dohled projektanta bez autorizace?
Předem děkuji za reakci.
odpovědět
Je možné slouceni autorského a technického dozoru stavebníka.
odpovědět
Dobrý den, není pravda, že autorský dozor stavebníka musí vykonávat autor projektu. Když už toto autor článku tvrdí, měl by své tvrzení podložit citací z právního předpisu, který toto uvádí ... (což nemohl, protože to žádný právní předpis, ani stavební zákon, neukládá) Modelový příklad: Autor projektu na druhý den po odevzdání projektu zemře. Co teď? To jako investor nebude moci stavět? :-)
odpovědět
Dobrý den,
rád bych se zeptal, co vše musím splnit, abych dostal oprávnění k tomu, dělat TDI staveb - Mám vystudovanou střední průmyslovou školu stavební - TZB dále 5 let praxe ve stavebnictví + 6,5roku ve státní správě jako investiční a stavební referent a správce objektů.
Děkuji s pozdravem Šlapák
odpovědět
Dobrý den. Specifikuje některý zákon, zda může autorský dozor a technický dozor stavebníka vykonávat jedna osoba? Děkuji.
Jan Jadrníček - MASTER DESIGN
 Jan Jadrníček odpověděl(a)
Dobrý den. Žádný zákon to nespecifikuje. U státních zakázek to však bude zcela jistě vyloučeno, aby to byla jedna osoba. U menších staveb to může být výhoda vzhledem k ušetřeným nákladům na jednu osobu a dopravu.
odpovědět
Na základě čeho se v článku tvrdí, že výkon autorského dozoru může provádět POUZE autor projektu, když tato problematika není nikde právně upravena? Investor může smluvně sjednat (i když je to méně časté) vykonávání autorského dozoru nejen s autorem projektu.
Jan Jadrníček - MASTER DESIGN
 Jan Jadrníček odpověděl(a)
Dobrý den,
už z názvu funkce je jasné, že autorský dozor může dělat pouze autor, nebo osoba jim určená. Totéž by Vám sdělili na kterémkoli středisku ČKAIT (komora autorizovaných osob).
Pokud si někoho sjednáte na činnost kontroly stavby po technické stránce, bude se spíše jmenovat technický dozor investora (kontrola kvality dle smluvních závazků). Ten však ze zákona (autorský zákon) nemůže schvalovat změny na stavbě ani nijak upravovat projektovou dokumentaci (což je nejčastější náplň práce autorského dozoru).

Další háček je v tom, že jedině autor projektu nebo návrhu zná dům tak dobře, že na stavbě chyby odhalí. Pokud dáte projektovou dokumentaci jiné osobě, rozhodně nemůžete počítat s tím, že projekt nastuduje za den tak dobře jako projektanti a architekti, kteří na tom pracovali několik měsíců.

Zaujal vás tento článek?

Podělte se o něj s přáteli.


Nové články do vašeho mailu


Žádný spam. Žádná reklama. Odhlášení kdykoliv.


Jan Jadrníček

Jan Jadrníček ~ Projekt manažer

Ve firmě mám na starosti zjišťování a zajišťování potřeb klientů. Na projektu pracuje někdy až 10 lidí současně a je tedy nutné, aby měl někdo ucelenou představu totožnou s tou klientovou a dbal na její dodržování.

V poslední době se taky hodně věnuji ekonomické stránce staveb - aby naše stavby odpovídaly klientovi jak v estetické stránce, tak i v té finanční.


Naše projektyJiž se k nám připojilo více než 1800 fanoušků a odběratelů

Žádný spam. Žádná reklama. Odhlášení kdykoliv.